90 000 zł na sprzęt dla szkoły w ramach projektu Szkoła Modelowa

Gmina Bobowa realizuje zadanie w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w  ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6...