LOP

Opiekunami SK LOP w naszej szkole są Panie: Jolanta Połeć, Magdalena Bogusz, Anna Marczyk, Dorota Fryczek i Aneta Fyda.

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce, powstałą 9 stycznia 1928 roku. W roku 2018 świętowaliśmy jubileusz 90-lecia istnienia tej organizacji. Członkiem LOP może zostać każdy uczeń, który nie pozostaje obojętny na sprawy ochrony środowiska. Każdy statutowy członek tej organizacji otrzymuje za symboliczną opłatą (3 zł na rok kalendarzowy) legitymację członkowską, z czego dochód jest przekazywany na rzecz ochrony przyrody w Polsce. Liczymy na pozyskanie nowych członków, dlatego zachęcamy zainteresowanych uczniów do zapisywania się do naszego szkolnego koła LOP.

Główne założenia szkolnego koła LOP:

·         kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody

·         pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony

·         zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego

·         czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody

 

Szczegółowe cele edukacyjne

Uczeń zdobywa podstawowe wiadomości dotyczące:

·         pojęć ekologicznych i z zakresu ochrony przyrody

·         zagrożeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy

·         form ochrony przyrody

·         współzależności między organizmami a środowiskiem

·         ekologicznego stylu życia

·         przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody

·         działalności LOP wśród dzieci i osób dorosłych

 

Uczeń zdobywa podstawowe umiejętności w zakresie:

·         definiowania podstawowych pojęć ekologicznych i z zakresu ochrony przyrody

·         obserwacji środowiska, przeprowadzania prostych badań dotyczących stanu środowiska, wyciągania wniosków

·         dokumentowania wyników prac i spostrzeżeń

·         dostrzegania przyczyn i skutków zagrożeń środowiska

·         racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody

·         postrzegania związku między stanem środowiska a zdrowiem człowieka

·         planowania działań na rzecz ochrony przyrody

·         zdobywania wiedzy przyrodniczej

 

Uczeń kształci postawy dotyczące:

·         przyjaznego stosunku do przyrody

·         aktywności w praktycznych działaniach na rzecz środowiska

·         przestrzegania i propagowania zdrowego stylu życia

·         rozpowszechniania idei ochrony przyrody wśród dzieci i osób dorosłych

 

Metody i formy pracy

·         praca indywidualna i zespołowa

·         obserwacje

·         wycieczki

·         zajęcia terenowa

·         praca z komputerem, Internet

·         eksperyment

·         burza mózgów

·         drama

·         inscenizacja

·         pogadanka

 

Treści programu

·         podstawowe pojęcia ekologiczne: ekologia, sozologia, ekosystem, biocenoza, biotop, populacja

·         zagrożenia środowiskowe: skażenia i sposoby ochrony powietrza, wody, gleby, efekt cieplarniany, dziura ozonowa

·         właściwy stosunek do wszelkich form życia: pomoc zwierzętom w czasie zimy, pielęgnowanie roślin w szkole i wokół szkoły

·         formy ochrony przyrody: ochrona gatunkowa, pomniki przyrody, rezerwaty, parki narodowe

·         ekologiczny styl życia: zdrowa żywność, życie bez papierosów, oszczędzanie wody i energii, zagospodarowywanie odpadów

·         działalność LOP: historia działalności, struktura organizacji, cele i zadania LOP, przepisy prawne dotyczące ochrony przyrody

·         zależność człowieka od przyrody: rośliny w życiu człowieka, znaczenie i ochrona lasów

 

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczeń potrafi:

·         definiować podstawowe pojęcia ekologiczne i z zakresu ochrony przyrody

·         przedstawić najważniejsze informacje dotyczące historii, celów i zadań LOP

·         ocenić swój wpływ na środowisko i działania, które podejmuje w celu poprawy stanu środowiska

·         wymienić główne przyczyny skażenia środowiska i wyjaśnić ich skutki

·         uzasadnić konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody; zna rezerwaty przyrody, pomniki przyrody i gatunki chronione najbliższego regionu

·         dokładnie obserwować i wyciągać wnioski

·         odpowiednio się zachowywać w czasie wycieczek przyrodniczych

·         posługiwać się atlasami przewodnikami, mapami

·         wyjaśnić, na czym polega recykling

·         uzasadnić konieczność oszczędzania energii, wody, gazu

·         zorganizować zbiórkę surowców wtórnych w domu i szkole

·         dbać o rośliny w szkole i wokół niej

·         wyjaśnić znaczenie lasów w przyrodzie

·         właściwie zachowywać się na terenach chronionych

·         poszukiwać nowych źródeł wiedzy ekologicznej

 

Sposoby realizacji celów

·         prace porządkowe w pobliżu szkoły

·         opieka nad roślinami ozdobnymi w szkole

·         sadzenie drzewek i krzewów ozdobnych

·         dokarmianie zwierząt w okresie zimowym

·         opracowywanie gazetek ściennych, wystaw

·         wykonywanie zielników pospolitych roślin

·         wycieczki do rezerwatów przyrody

·         opracowywanie referatów dotyczących stanu środowiska i jego ochrony

·         wystawy i prezentacje dotyczące zdrowego stylu życia

·         wykorzystywanie różnych źródeł informacji ze szczególnym uwzględnieniem Internetu

·         praca z komputerem – prezentacje, encyklopedie przyrodnicze

·         zorganizowanie szkolnych konkursów ekologicznych

·         udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Główny LOP lub oddziały lokalne

 


Plenerowe spotkanie członków SK LOP

 
Członkowie SK LOP poznają atrakcje bobowskiego parku 
przyrodniczo-geologicznego

Dnia 7 października 2019 r. w nowo otwartym parku przyrodniczo-geologicznym w Bobowej umiejscowionym po drugiej stronie torów kolejowych przy ulicy Zielonej zebrali się opiekunowie szkolnych kół LOP z całego powiatu gorlickiego. Opiekunom towarzyszyli również uczniowie – aktywni członkowie SK LOP.

Spotkanie prowadzili: Prezes Gorlickiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody – Pani Grażyna Kurzawa oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach Pan Marcin Janik.

Z naszej szkoły na zajęcia edukacyjne w parku przyrodniczo-geologicznym udali się: opiekunowie SK LOP – Pani Jolanta Połeć i Pani Anna Marczyk oraz uczniowie zainteresowani tematyką ekologiczną – Jakub Teper, Magdalena Jachowicz, Paulina Janik, Natalia Król, Agnieszka Migacz.

Uczniowie wraz z opiekunami spacerowali alejkami parku zapoznając się z jego roślinnością i elementami geologicznymi. Poznawali polskie góry: Tatry, Pieniny, Góry Świętokrzyskie i oczywiście Beskidy, w tym nasz Beskid Niski. Zwiedzający mieli też okazję skosztować pysznych malin czy sfotografować się na tle np. wrzosowiska.

Ze względu na duże ochłodzenie druga część spotkania odbyła się w Szkole Podstawowej w Bobowej.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content