Gość honorowy podczas obchodów Dnia Patrona

Z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły – Stanisława Staszica gościliśmy wybitną absolwentkę naszej szkoły dr hab. prof. UP Elżbietę Rudolphi – Szydło.  

Dziękujemy Pani za przyjęcie zaproszenia, przybycie do naszej szkoły, udzielenie wywiadu i każde serdeczne słowo do nas kierowane. Odnieśliśmy wrażenie, że jest Pani bardzo miłym, skromnym człowiekiem o dużym dorobku naukowym.

Dzisiaj  chcemy naszym wiernym czytelnikom przybliżyć sylwetkę naszego honorowego gościa.

 

Dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło prof. UP

Katedra Biochemii i Biofizyki

Instytut Biologii

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

ŻYCIORYS

Wykształcenie

  • 1998 ukończyła Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Bobowej.
  • 2002 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej.
  • 2007 r. uzyskała tytuł magistra biologii na podstawie pracy magisterskiej pt.: „Porównanie wybranych mutantów Arabidopsis thaliana rosnących w warunkach naturalnych”, wykonanej w Zakładzie Genetyki i Cytologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; promotor: dr Andrzej Kornaś.
  • 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracę doktorską pt. „Stresogenne działanie kadmu rejestrowane poprzez fizykochemiczne właściwości membran pszenicy w układach naturalnych i modelowych” wykonała w Zakładzie Biochemii i Fizjologii Zwierząt pod opieką promotorską prof. dr hab. Marii Filek. Publiczna obrona odbyła się 14 lipca 2010 roku.
  • 2018 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk biologicznych.

Podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego, był cykl oryginalnych prac eksperymentalnych ujętych pod wspólnym tytułem:

„Strukturalno-funkcjonalne modyfikacje membran komórkowych towarzyszące efektom działania stresów środowiskowych w układach modelowych i natywnych”.

 

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH:

Od 01.10.2010 do 28.02.2021 adiunkt w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Od 01.03.2021 profesor w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Praca dydaktyczna i organizatorska

W okresie swojej pracy przygotowała i prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków: Biologia, Chemia, Bioinformatyka i Ochrona Środowiska na I i II stopniu studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych). Prowadziła kursy: Biochemia, Chemia fizyczna, Fizyczne aspekty biologicznych układów modelowych, Biochemiczne adaptacje organizmów żywych, Analiza instrumentalna, Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka, Elementy biofizyki tkanek i narządów, Analiza chemicznych zagrożeń środowiska. W ramach zajęć dydaktycznych prowadziła również pracownie dyplomowe dla studentów wykonujących prace licencjackie i magisterskie. Opracowała program i treść przedmiotów wprowadzonych do programu studiów na swój wniosek – Elementy biofizyki tkanek i narządów, Biologia membran, Dieta a choroby nowotworowe.

W latach 2011-2016 pełniła funkcję opiekuna roku dla studentów kierunku Biologia (studia niestacjonarne) I i II stopnia.

Od 2012 roku jest członkiem Komisji Rekrutacyjnej na kierunek Biologia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).

W roku akademickim 2016-2017 pełniła funkcję członka Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia, reprezentując kierunek Biologia.

Od 01.10.2017 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu.

Od 01.01.2021 jest członkiem Rektorskiej Komisji do spraw dyscyplinarnych Doktorantów.

 

Praca naukowa

Jej zainteresowania badawcze dotyczą szczególnie badań, których celem jest poznanie mechanizmu procesów utleniania lipidów, prowadzących do modyfikacji membran, oraz wykazania zróżnicowania działania ochronnego wybranych antyoksydantów.

Membrany, odpowiedzialne za procesy transportu substancji do/z komórki, reakcje enzymatyczne i sygnalizację międzykomórkową, są miejscem pierwszego etapu działania każdej substancji trafiającej do komórki. Zatem zmiany ich własności fizykochemicznych prowadzą do zaburzenia niemalże wszystkich procesów fizjologicznych w komórkach. Błony komórek, zarówno zwierząt jak i roślin, zbudowane są głównie z lipidów i białek. Ich strukturalno-mechaniczne właściwości zależą jednak szczególnie od składu lipidów, który może ulegać zmianie pod wpływem zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych sygnałów chemicznych i fizycznych docierających do komórki. Lipidy stanowią grupę specyficznych, hydrofilowo-hydrofobowych biomolekuł, charakteryzujących się dużą zmiennością budowy części polarnej i niepolarnej. Opisano około 1000 rodzajów lipidów o różnorodnym składzie i unikalnych właściwościach biofizycznych występujących w błonach komórek zwierząt i roślin.

Wywołane stresem oksydacyjnym fizykochemiczne modyfikacje ilościowego i jakościowego składu lipidów, mogą prowadzić do zaburzenia jej homeostazy. Dlatego poznanie ilościowego i jakościowego składu lipidów tworzących membranę jest konieczne dla zrozumienia zarówno działania stresu jak i aktywowania procesów antyoksydacyjnych.

Jej dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje łącznie 20 oryginalnych prac naukowych i 17 doniesień konferencyjnych, o łącznym IF wynoszącym 45,32 (825 punkty MNiSW), indeks Hirscha równy 8.

Możesz również polubić…

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content